Video Sources 74 Views

 • EP 23

Fate Stay Night Unlimited Blade Works: 1x23

EP 23

เรื่องย่อ ในบท Unlimited Blade Works จะกล่าวถึงรินซึ่งเป็นตัวละครหลัก แต่เนื้อเรื่องจะมุ่งประเด็นไปที่ตัวตนของข้ารับใช้ของเธอ อาเชอร์ มากกว่า และในบท Heaven&Feel จะกล่าวถึงอดีตอันเลวร้ายของซากุระ และยังเชื่อมต่อไปถึงเนื้อเรื่องของ เฟท/ฮอลโลว์ อทาราเซีย อีกด้วย ส่วนเนื้อเรื่องในแอนิเมชันจะเป็นการนำเนื้อเรื่องทั้ง 3 มารวมกัน และเน้นหนักไปที่บท Fate มากกว่าบทอื่นๆ

 • 1 - 1
  EP 1 Aug. 08, 2022
 • 1 - 1
  EP 1 Aug. 08, 2022
 • 1 - 1
  EP 1 Aug. 08, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Aug. 08, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Aug. 08, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Aug. 08, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Aug. 08, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Aug. 08, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Aug. 08, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Aug. 08, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Aug. 08, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Aug. 08, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Aug. 08, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Aug. 08, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Aug. 08, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Aug. 08, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Aug. 08, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Aug. 08, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Aug. 08, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Aug. 08, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Aug. 08, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Aug. 08, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Aug. 08, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Aug. 08, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Aug. 08, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Aug. 08, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Aug. 08, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Aug. 08, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Aug. 08, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Aug. 08, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Aug. 08, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Aug. 08, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Aug. 08, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Aug. 08, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Aug. 08, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Aug. 08, 2022
 • 1 - 13
  EP 13 Aug. 08, 2022
 • 1 - 13
  EP 13 Aug. 08, 2022
 • 1 - 13
  EP 13 Aug. 08, 2022
 • 1 - 14
  EP 14 Aug. 08, 2022
 • 1 - 14
  EP 14 Aug. 08, 2022
 • 1 - 14
  EP 14 Aug. 08, 2022
 • 1 - 15
  EP 15 Aug. 08, 2022
 • 1 - 15
  EP 15 Aug. 08, 2022
 • 1 - 15
  EP 15 Aug. 08, 2022
 • 1 - 16
  EP 16 Aug. 08, 2022
 • 1 - 16
  EP 16 Aug. 08, 2022
 • 1 - 16
  EP 16 Aug. 08, 2022
 • 1 - 17
  EP 17 Aug. 08, 2022
 • 1 - 17
  EP 17 Aug. 08, 2022
 • 1 - 17
  EP 17 Aug. 08, 2022
 • 1 - 18
  EP 18 Aug. 08, 2022
 • 1 - 18
  EP 18 Aug. 08, 2022
 • 1 - 18
  EP 18 Aug. 08, 2022
 • 1 - 19
  EP 19 Aug. 08, 2022
 • 1 - 19
  EP 19 Aug. 08, 2022
 • 1 - 19
  EP 19 Aug. 08, 2022
 • 1 - 20
  EP 20 Aug. 08, 2022
 • 1 - 20
  EP 20 Aug. 08, 2022
 • 1 - 20
  EP 20 Aug. 08, 2022
 • 1 - 21
  EP 21 Aug. 08, 2022
 • 1 - 21
  EP 21 Aug. 08, 2022
 • 1 - 21
  EP 21 Aug. 08, 2022
 • 1 - 22
  EP 22 Aug. 08, 2022
 • 1 - 22
  EP 22 Aug. 08, 2022
 • 1 - 22
  EP 22 Aug. 08, 2022
 • 1 - 23
  EP 23 Aug. 08, 2022
 • 1 - 23
  EP 23 Aug. 08, 2022
 • 1 - 23
  EP 23 Aug. 08, 2022
 • 1 - 24
  EP 24 Aug. 08, 2022
 • 1 - 24
  EP 24 Aug. 08, 2022
 • 1 - 24
  EP 24 Aug. 08, 2022
 • 1 - 25
  EP 25 Aug. 08, 2022
 • 1 - 25
  EP 25 Aug. 08, 2022
 • 1 - 25
  EP 25 Aug. 08, 2022